GAA Terms

No Twitter Messages

An Ghaeilge ag Imeachtaí/an Imeacht sa Chlub Irish at the Club Event

Sometimes you might be asked to speak at your dinner dance, or if you are a county- board official, you will be invited to speak at many functions during the year. Here are some useful phrases to help you if you wish to use a cúpla focal.

Téarmaí Trófaithe – Trophy Terms

Bonn – [bun] Medal
Corn – [corn] Cup
Faoi dheich – [fwee jie] Under 10
Faoi dhó dhéag – [fwee gaw yaig] Under 12
Faoi cheathair déag – [fwee kaher jaig] Under 14
Faoi shé déag – [fwee hay jaig] Under 16
Mionúir – [minnur] Minors
Sóisir/Sóisearaigh – [soshirree] Juniors
Sinsir/Sinsearaigh – [shinshirree] Seniors
Imreoirí faoi aois – [imroree fwee eesh] Underage players
Imreoir na bliana – [imrorr na blaineh] Player of the year
An t-imreoir is mó feabhais – [eh chimror iss mow feowss] Most improved player
Pearsa cumainn na Bliana – [parseh coming na blaineh] Clubperson of the Year

Cúpla Focal – Saying a few Words

A Chathaoirligh – [eh kaheerlee] Mr. Chairman
A Aíonna Speisialta – [eh eena speshee-alteh] Special Guests
A Athair Urramaigh – [a ahar urramee] Reverend Father
A Dhaoine Uaisle – [a geenee ooshleh] Dear People
Thar ceann an Choiste – [har kyun eh koshteh] On behalf of the Committee
Ba mhaith liom fáilte a chur romhaibh go léir chuig an ócáid speisialta seo –
[ba wylum fwaalcheh a kur rowve gawh lair higg on oakadge speshee-alteh shawh]
I would like to welcome you all to this special occasion
Tréaslaím libh/daoibh – [chracelee-um deev] I congratulate you
Gabhaim buíochas libh – [go-um bweehas live] I thank you
(as an chuireadh – [iss eh kurroo] for the invitation)
Gabhaim buíochas libh as ucht cuireadh a thabhairt dom bheith anseo anocht
(I thank you for the invitation to be here tonight)/
as an chuireadh teacht anseo anocht – [go-um bweehas live ass eh kuroo chockt anshawh in ocktt]
I thank you for the invitation to come here tonight
Tréaslaím libh an obair a dhéanann sibh – [chracelee-um deev in ubar a yaanann shiv]
I congratulate you for the work you do
…ar son Chumann Lúthchleas Gael – [air son comin looh-class gale]
on behalf of /for the GAA
…ar son an Choiste – [air son eh koshteh]
on behalf of the committee
Tá súil agam go mbeidh oíche bhreá agaibh anocht agus go mbeidh bliain mhaith romhaibh an bhliain seo chugainn
– [tah sool ugum gaw may-ee ee-heh vrey ugiv inocktagus blee-in wyhrove in vlee-in shoog-een]
I hope you have a great night tonight and a good year next year

An Ghaeilge ag Scór – Irish at Scór

Na hImeachtaí/Na Ranna – The Events

An Rince Foirne – [in rinkeh four-nyeh] Céilí Dancing
An Aithriseoireacht – [on aahrishawr awckt] The Recitation
An Amhránaíocht Aonair – [in awranee-awkt eenur] The Solo Singing
An Ceol Uirlise – [eh kyawl urlisheh] Instrumental Music
An Bailéadghrúpa – [eh balaid groupa ] The Ballad Group
An Nuachleas – [in noowa-class] The Novelty Act
Tráth na gCeisteanna – [traneh gesht-chinneh] The Quiz
An Rince Seit – [eh rinkeh shetch] Set Dancing

Fear/Bean a Tí – The Master/Mistress of Ceremonies

Seo an chéad bhabhta – [shaw heh kayd wowteh] This is the first round
Seo an dara babhta – [shaw eh dara wowteh] This is the second round
Seo babhta ceannais an chontae – [shaw bow-teh kyannish eh conday] This is the county final
Seo an babhta leathcheannais – [shaw eh bow-teh lah-kyannish] This is the semi-final
Seo an babhta cúige – [shaw eh bow-teh coo-gyeh] This is the provincial final
Na hiomaitheoirí – [neh hummihorrey] The competitors
Na moltóirí – [neh mulltorrey] The adjudicators
An lucht éisteachta – [eh luckt aysh-chuckteh] The audience
Agus anois, a dhaoine uaisle; an chéad iomaitheoir eile – [agis inish a geeney oo-ashla; in kayd ummahorr elleh]
And now, ladies and gentlemen; the next competitor
Is as Contae Ard Mhacha é/í/iad – [Iss ass kunday ard waheh ay/ee/eeyid]
He/she/they come from County Armagh
Agus canfaidh/casfaidh ceolfaidh sé/sí/siad – [agis kyawlhe shay/shee/sheeyid]
And he/she/they will sing
Agus seinnfidh/buailfidh sé/sí/siad – [agis booalhe shay/shee/sheeyid]
And he/she/they will play
Tugaigí bualadh bos do na hiomaitheoirí ar fad – [tug igyee booaloo boss dun eh hummahorrey air fad]
Give a round of applause to all the competitors
Agus anois, beidh sos gairid againn – [agis inish bayee sos guridge uging]
And now we’ll have a short break
Fáílte ar ais, a dhaoine uaisle, agus anois, rachaimid ar aghaidh leis an gcuid/chuid eile den chlár – [fwaalcha irash eh geeney oo-ashla agus inish rahamwidge air ay-ee lesh in cudge ella den clarr]
Welcome back, ladies and gentlemen, and now we’ll continue with the rest of the clár.

Tráth na gCeisteanna – Question Time

In every Scór Quiz, there is a Ceist as/na Gaeilge.This question is usually a GAA question. Here are some expressions you might hear.

Cén contae ina/a bhfuil ____ ina bhainisteoir acu? – [ken cunday eh will ___ ina wanishtchorr acu]
Which county has _____ as its manager?
Cén dath atá ar gheansaí fhoireann _____? – [ken dah ata air yancie urinn _____]
What colour is the ____ jersey?
Cé bhuaigh/a bhain … – [kay win] Who won…?
• Cluiche Ceannais na hÉireann – [cleeheh kyanish na hair-un] the All Ireland Final
• Cluiche Ceannais Uladh/Laighin/Connacht/Mumhan – [cleeheh kyanish uloo/lie-yin/connockt/moo-in] Ulster/Leinster/Connacht/Munster final
• Cluiche Ceannais Chontae … – [cleeheh kyanish cunday] the … county final

Sa Bhliain – [seh vlee-in] in the year
• [Míle] naoi déag – [meeleh nee jaig] 19…
• Dhá mhíle – [gaa veeleh] 20…

After you hear naoi déag, or míle naoi gcéad, you’ll hear the actual year, e.g.
Seasca a trí – [shaska chree] sixty three
Sé déag – [shay jaig] sixteen
Ochtó a dó – [ocktaw a daw] eighty two

Urraíocht – [urree-ockt] Sponsorship
Urraitheoirí – [urrahorr-ee] Sponsors
Cé hiad urraitheoirí fhoireann an Dúin? – [kay hayd urrahorr-ee urrunn in doon]
Who are the sponsors of the Down team?

Curaidh – [curry] Champions
Curaidh na hÉireann – [curry na hayr-un] All Ireland Champions

Cén t-ainm/Cad é an t-ainm atá ar …? – [cidgay an tenyim ata air]
What is the name of …?

Cén t-ainm/Cad é an t-ainm atá ar an gcontae/chontae is mó i gCúige ____? – [cidgay an tenyim ata air eh cunday iss mow eh gooigyeh _____]
What is the name of the biggest county in the Province of _____?

Cén t-ainm/Cad é an t-ainm atá ar an gcontae/chontae is lú i gCúige ____? – [cidgay an tenyim ata air eh cunday iss loo eh gooigyeh _____]
What is the name of the smallest county in the Province of _____

Cén contae ina bhfuil Páirc Mhic Easmainn? – [kane cunday ina willh pwaark vic assmwing]
In which county is Casement Park?

An Ghaeilge ar an mBileog/Bhileog Foirne – Irish on the Teamsheet

The job of filling in the teamsheet usually falls to the club secretary. Below is all the relevant information required to fill in the teamsheet as Gaeilge.
Firstly, you’ll have to fill in the date.

Laethanta na Seachtaine – Days of the Week

An Luan – [eh loo-an] Monday;
An Mháirt – [eh warch] Tuesday;
An Chéadaoin – [eh kaydeen] Wednesday;
An Déardaoin – [eh jerdeen] Thursday;
An Aoine – [in eenyah] Friday;
An Satharn – [eh sahurn] Saturday;
An Domhnach – [eh do nah] Sunday.

Míonna na Bliana – Months of the Year

Eanáir – [anirh] January,
Feabhra – [fowra] February;
Márta – [mwaarteh] March;
Aibreán – [ibrin] April;
Bealtaine – [baaltinyeh] May;
Meitheamh – [meh-hew] June;
Lúil – [ool] July;
Lúnasa – [looniseh] August;
Meán Fómhair – [maan foe-war] September,
Deireadh Fómhair – [jeroo foe-war] October;
Samhain – [sow–in] November;
Nollaig – [noll-lick] December.

When writing the date, you just put a ú beside the number
So Sunday 23rd July is An Domhnach 23ú Iúil

Foclóir – Vocabulary

Comórtas – [come-urtis] Competition
Sraithchomórtas – [sryh come-urtis] League
Craobhchomórtas – [creeve come-urtis] Championship
Cluiche ceannais – [cleeheh kyanish] Final
Cluiche leathcheannais – [cleeheh lah kyanish] Semi-final
Cluiche ceathrúcheannais – [cleeheh kyahroo kyanish] Quarter final

It is important to make a real effort to write the players’ names in Irish.There are many books containing Irish surnames, but the one most used is An Sloinnteoir Gaeilge agus an t-Ainmneoir by Muiris Ó Droighneáin.This is available or can be ordered from most bookshops. If there are non-nationals on your team, it is better to leave their entire names in their own language.

An Ghaeilge ar an bPáirc/Pháirc/ag an Seisiún Traenála – Irish on the Field/at the Coaching Session

Nowhere, do we hear a more colourful use of language than at the gaelic match. Below are some phrases which should add even more colour to the occasion.

Na Maoir/Na hOifigigh – The Match Officials

An réiteoir – [eh raychorrh] The referee
An fear líne – [eh farh leeneh] The linesman
Na maoir chúil – [neh mwee ir] The umpires
An maor líne – [eh mweer leeneh] The sideline official

Na Foirne – The Teams

Tosaí – [tossy] Forward
Cúlaí – [cooley] Back
Cosantóir – [kawssintorr] Defender
Cúl báire – [cool bwaareh] Goalkeeper
Bainisteoir – [bwannish chor] Manager
An fhoireann eile – [in urrin elleh] The opposition
An fhoireann bhaile – [in urrin walah] The home team
Na cuairteoirí – [neh koor chorree] The visitors
An lucht tacaíochta – [eh locked tack-ee-okta] The supporters

An Cluiche – The Game

An chéad leath – [eh kayde lah] The first half
An dara leath – [eh dareh lah] The second half
Tús/deireadh na chéad leithe – [toos/jeroo na kayde lie-heh] Beginning/end of the first half
Gaoth láidir – [gee laajirh] A strong wind
Cluiche dúshláin/cairdiúil – [cleeheh carjool] A challenge match
Cluiche sraithe – [cleeheh sryheh] A league match
Cluiche craoibhe – [cleeheh creeveh] A championship match
Comhscór – [coe scawr] A level match/draw
Athimirt – [ah-im-irch] A replay

Roimh an gCluiche/Chluiche – Before the Game

Tá spiorad/croí iontach agaibh. /Tá meon ar dóigh ionaibh– [teh meown air doe-wee iniv]
You have a great spirit!
Is féidir an lá a thabhairt linn. /Thig linn seo a thabhairt linn– [hig ling shawh a hoarch ling]
We can win this!
Buafaimid é seo/Bainfimid seo, – [bwinhimwidge shawh]
We’re going to win this!
Rinneamar an beart cheana/Rinne muid roimhe é, – [ring mwidge riveh ay]
We did it before!
Ná buairigí bhur gceann leo – [neh boorig-gee wur gyon law]
Don’t annoy your heads with them!
Ar ór na cruinne ná … – [air ore na kringyeh na]
For the love of God (goodness sake) don’t …!
Bígí faichilleach – [beegee fyhil-yak]
Be on your guard!
Coinnígí súil ghéar ar mo dhuine/bhean – [kingyigy sool yairar moh gunya/vanh]
Keep a close eye on so and so!
Amach linn – [amah ling]
Away we go!
Maith sibh, a fheara / chailíní, [my shiv a colleenee]
Come on, men/girls!

Le linn an Chluiche – During the Game

Tá siad againn – [teh shid ageeng] We have them!
Tá sí agam – [teh she ugim] I have it [the ball]!
Sin an bealach – [shin ehbalah] That’s the way!
Imeartha go maith – [imurha goh myh] Well played!
Maith thú, a Ainm– [my whooh eh ____ ] Well Done, Name!
Maith thú féin – [my whoo hain] Good man/girl yourself!
Bullaí fir / mná – [bully firh / mraa] Good man/woman!

An Ghaeilge ar an bPáirc/Pháirc/ag an Seisiún Traenála – Irish on the Field/at the Coaching Session

Coinnigh ag dul – [kingyee ehgoll] Keep going!
Pasáil an liathróid – [pwassal ehlayridge] Pass the ball!
Cuir anall í – [kur nal ee] Pass it across to me!
Cuir anonn í – [kur anon ee] Send it across! [to someone]
Fág agam í – [fwaag ugim ee] Leave it to me!
Fág aige/aici í – [fwaag eggeh/ekee ee] Leave it to him/her!
Na lig dó/di dul tharat/Ná lig thart leat é/í – [nah lig heart lat ay/ee] Don’t let him/her by [past] you!
Fan leis/léi – [fan lesh/layhee] Stay/stick with him/her!
Tá sé/sí agat – [teh shay/shee ugat] You have him/her!
Is leatsa/leat í – [iss lat ee] It’s yours!
Is liomsa í – [iss lumsa ee] It’s mine!
Is linne an imirt – [iss lingya a nyimirch] It’s our ball!
Blocáil é/í – [blockal ee] Block it!
Fan siar/thiar – [fan here] Stay back!
Fan san áit ina/a bhfuil tú – [fan san aatch a will too] Stay where you are!
Ná corraigh – [na corry] Don’t move!
Imigh suas chun tosaigh – [imee soos un tossy] Move up forward!
Imigh thusa suas chun tosaigh – [imee hisseh soos un tossy] You move up forward!
Fanaigí socair, a fheara/a chailíní – [fanigee socker areh/a caaleenee] Settle down, men/girls!
Coinnigh íseal é/í – [kingey eeshil ee] Keep it low!
[Ná] Cuir isteach go hard é/í – [(na) kur shtak goh hard ee] (Don’t) Send it in high!
Glac an cúilín – [glack eh cooleen] Go for the point!
Tabhair aire do/Coimhéad mo dhuine/mo bhean – [kivid muh ginyeh/muh vanh] Mind/watch that man/woman
Coimhéad súil ar/do dhuine/do bhean – [kivid duh ginyeh/duh van] Watch (mark) your man/woman (mark up!)
Fear ar gach fear/ar achan fhear – [farh air gah farh/air ahin yarh] every man a man!
Cuir uait é/í – [kur oowitch ee] Let it go! (the ball)
Ardaigh/Tóg an liathróid! – [toe-geh lairodge] Lift the ball!
Coimhéad an liathróid ard – [kivid eh lairodge ard] Mind the high ball!
Cé leis an fear/an bhean úd/údaí? – [kay lesh eh far/eh van iddy] Whose is that man/woman?
Cé atá ar an bhfear/mbean/fhear/bhean sin? – [kay teh air eh nyarh/van shinh] Who’s on that man/woman?
Gabhadh duine éigin ar an bhfear/mbean/fhear/bhean sin – [go-oo dinyegin air in yarh/van shinh] Somebody go on (mark) that man!
Gabh ar an bhfear/mbean/ fhear/bhean sin – [go air an yar/van shin] Mark that man/woman!
Fan leis/léi/ Lean de/di – [lan deh/dee] Stick to him/her!
Caithfidh sibh fanacht leo/leanúint/leanstan díobh – [kahee shiv lanoo-winch/lanstin deefa] You have to keep on them!
Caithfidh sibh fanacht ar bhur bhfir/mná – [kahee shiv fanockt air wurh virh/mraa] You have to stay on your men/women!
Caithfidh sibh iad a leanúint – [kahee shiv ayid eh lanoo-winch] You’ll have to follow them up!
Chuaigh sí/sé ar fóraoil – [hooah shee ar forreel] It went wide!
Scaoil amach an bobailín – [skeel amah eh bobaleen] Let it Rip!
Maith an cúilín – [my a cooleen] Good point
Scaoil uait é/í ! – [skeel oowitch ee] Release it!

I ndiaidh an Chluiche – After the Game

D’imir tú/sibh an-chluiche/cluiche/den scoth/ar dóigh – [jimir shiv klihair daw-ee] You played a great game!
Rinne tú/sibh gnó/gnóithe breá – [ring too/shiv grow/greeheh braah] great work
Bhí an t-ádh linn/liom – [veen ta ling/lum] We were lucky!
Bhí mí-ádh orainn/Bhí muid mí-ádhúil – [vee mwidge mee-ahwill] We were unfortunate!
Rinne sibh bhur ndícheall – [ring shiv wur neehill] You did your best!
Rinne sibh obair iontach amuigh ansin – [ring shiv ubwirh eentah amwee hanshin] You did brilliant work out there!
Bhí sibh millteanach falsa – [vee shiv millchinah falseh] You were awfully lazy!

Téarmaí Spóirt – Sporting Terms

Saorchic – [seerkick] A free kick
Feall – [faal] A foul
Ruathar aonair – [roohur] A solo run
Cúl – [cool] A goal
Cúilín – [cooleen] A point
Seachaí – [shahee] A wide
Ar fóraoil – [air forreel] (It went) wide
Liathróid – [layradge] A ball
Sliotar – [shliter] A hurling ball
Peil Ghaelach – [pell gaylah] Gaelic football
Iománaíocht – [ummanee-ockt] Hurling
Peil na mban – [pell na manh] Ladies’ football
Camógaíocht – [ka mowgeeockt] Camogie
Cic éirice – [kick errika] A penalty

An Ghaeilge ag an gCruinniú/Chruinniú – Irish at the Meeting

GAA Officials attend many meetings each year. In all meetings, there are sentences and phrases which are commonly used and which could be said in Irish. Most county officials, through experience, are conversant with the specific language used in meetings and can follow the theme of an agenda item which is conducted through Irish.

Below are the most commonly used Irish expressions used at GAA meetings.

An Coiste – The Committee

An Coiste Bainistíochta – [i koshcheh banishcheeokta] The Management Committee
An Ard-Chomhairle – [in aard koreleh] The Central Council
An Chomhairle Chúige – [i koreleh coowigeh] The Provincial Council
An Coiste – [i koshcheh] The Committee
An Coiste Contae – [i koshcheh cunday] The County Committee
Coiste Riaracháin na gCluichí – [koshcheh reerakan na glihee] Games’ Administration Committee
An Coiste Airgeadais/Coiste an Airgid – [koshcheh in airehgidge] The Finance Committee
Fochoiste – [foh koshcheh] Sub-Committee

Baill an Choiste/Na Coisteoirí – The Committee Members

Na hOifigigh – [neh hoffigee] The Officers
An tUachtarán – [eh tooaktran] The President
An Cathaoirleach – [eh kahirlah] The Chairperson
An Rúnaí – [eh rooney] The Secretary
An Cisteoir – [eh kishturh] The Treasurer
An Cláraitheoir – [eh clareehorr] The Registrar
An Leas-Uachtarán – [eh lass ooaktran] The Vice President
Iontaobhaí – [in teewee] A Trustee
A Uachtaráin – [a ooaktarin] Mr. President
A Chathaoirligh – [a kaiherlee] Mr. Chairman
Ionadaí Contae – [innadee cunday] County Representative

Clár an Chruinnithe – The Agenda

Miontuairiscí – [minn toorishkee] Minutes
Ag éirí as na miontuairiscí – [egg eerie iss na minn toorishkee] Matters arising
Comhfhreagras – [koragriss] Correspondence
Aon ghnó eile – [aingrow ella] Any other business.
Achomharc – [ahhow-irk] An appeal
Breith – [breh] A decision/ajudication
Agóid – [agadge] An objection

Ag Plé le Tuairisc an Réiteora – Dealing with The Referee’s Report

Liosta Imreoirí – [lista imrorry] A list of players
Ionadaí – [inadee] A substitute
Ionadaithe – [inadeeha] Substitutes
Gortaithe – [gorteeheh] Injured
Ar gortaíodh imreoir ar bith? – [air gorteeoo imrorr air beeh] Was any player injured?
D’imigh sé/sí den pháirc – [jimmy shay/she den fwaark] He/she left the field
Cuireadh den pháirc é/í – [kirroo den fwaark ay/ee] He/she was sent off
Imirt gharbh – [imirch garoo] Rough play
Ar fionraí – [air funnry] Suspended
Téarma fionraí – [chayrma funry] Term of suspension
Dleathach – [jlaak] Eligible
An bhfuil an t-imreoir sin dleathach? – [will i chimrorr shin jlaak] Is that player eligible?
Fíneáil – [feenal] A fine
Gearradh fíneáil air – [gyaarroo feenal air] He was fined
An raibh na foirne in am? – [row na fornyeh in am] Were the teams on time?

Ag Plé le hIarratas Aistrithe – Dealing with a Transfer Request

Aistriú – [ashchroo] A transfer
Iarratas ar aistriú – [eeratiss air ashchroo] A transfer application
Imreoir – [imrorr] A player
Imreoirí – [imrorree] Players
Tá iarratas ar aistriú againn ó imreoir – [teh yeeratiss air ashchroo uging oh imrore] We have an application for transfer from a player
Cá bhfuil sé ina chónaí? – [ka will shay na hoaney] Where does he live?
An bhfuair sé aistriú – [eh woor shay ashchroo] Did he get a transfer?
Club baile – [club balla] Home Club
Contae dúchais – [cunday doohash] Home County
D’uachtaigh sé do chontae Dhoire – [doowacktee shay doh hunday girreh]
He declared for county Derry

Ag Déanamh Luaiteachas – Making Fixtures

Luaiteachas – [loochahas] A fixture
Luaiteachais – [loochahish] Fixtures
Caithfimid luaiteachais a dhéanamh – [kaihi mwidge loochahish a yanoo] We must make fixtures
Ionad – [inid] A venue
Ionad neodrach – [inid nyowdrah] A neutral venue
Molaim Páirc an Chrócaigh – [mollim paark eh croakey] I propose Croke Park
Ní ionad neodrach é/í – [nee inid nyowdrah ee] It is not a neutral venue
Níl an dáta oiriúnach/fóirsteanach – [neel eh daata fawrs-chinah] The date is not suitable
Cén uair a bheidh an athimirt? – [kane oor a vay in ahimirch] When will the replay be?
Táille Ar Dhul Isteach – [taal-yeh air gull ishtah] Admission Charge
Ar cheart an táille a ardú? – [air cyart in taal-yeh ardoo] Should the charge be increased?
Ní mór dúinn réiteoir a cheapadh – [nee more doing raychorr a cyapoo] We must appoint a referee
An bhfuil an réiteoir ceaptha? – [will eh raychorr capah] Has the referee been appointed?
Cé hé an réiteoir? – [kay hayn raychorr] Who is the referee?

Gnáththeanga an Chruinnithe – General Language of the Meeting

Cruinniú – [kringyou] A meeting
An chéad chruinniú eile – [in kayd kringyou elleh] The next meeting
Cén uair a bheidh cruinniú againn? – [kane oor a vay kringyou aging] When will we have a meeting
Leithscéal – [lehshkale] An apology
Ionadaí – [inadee] A proxy
Molaim – [mollim] I propose
Cuidím – [kidgeem] I second
Cuidím leis an rún sin – [kidgeem lesh a roonshin] I second that motion
Aontaím leis sin – [ainteem lesh shin] I agree with that
An bhfuil sibh sásta? – [will shiv saasta] Are you satisfied?
An bhfúil duine ar bith ag cur ina éadan? – [will dinnyer bee egg kur in aydin] Is there any objection?
Níl mé sásta – [neelmay saasta] I’m not happy
Tá mé ag cur ina éadan – [teh may egg kur in aydin] I object
Clarú – [claaroo] Registration

Molaim glacadh leis na miontuairiscí – [mollim glackoo lesh neh minn toorishkee]
I propose the adoption of the minutes

An bhfuil ceist ar bith? – [will kesht air beeh]
Are there any questions?

Ag éirí as na miontuairiscí, ba mhaith liom ceist a chur – [egg eery iss na minn toorishkee ba y leom kesht a kur]
Arising from the minutes I would like to ask a question.

Ag Cur/Clabhsúir/Deiridh leis an gCruinniú – Ending the Meeting

Ní mór dúinn dáta a shocrú don chéad chruinniú eile –[nee more doing daata a hockroo don kayde kringyou elleh]
We must decide a date for the next meeting

An bhfuil gnó ar bith eile ann? – [will grow air beeh elleh unn]
Is there any other business?

An oireann/bhfóireann an dáta sin do gach duine? – [eh woarunn eh daata shin do gak dinyeh]
Does that date suit everyone?

An tseachtain seo chugainn – [in chacktin shoogeen] next week
An mhí seo chugainn – [in vee shoogeen] next month
Caithfidh mé mo dhialann a sheiceáil – [kahee may mo yealann a heckal] I must check my diary
Slán abhaile – [slaan awala] safe home

An Ghaeilge sa Chlub – Irish around the Club

In every GAA club, it is important that the signs are at least bilingual. This demonstrates our commitment to the language and presents the GAA club as a place apart, a place where our culture is celebrated and where our language is alive and in use. Below are the common signs in Irish which could be used in a GAA club.

Comharthaí – Signs

Fáilte Isteach – Welcome
Fáiltiú – Reception
An Chistin – The Kitchen
Leithreas – Toilet
Leithris – Toilets
Fir – Gents
Mná – Ladies
Seomra Feistis – Dressing Room
Cithfholcadáin – Showers
Cuairteoirí – Visitors
Trealamh – Equipment
Uait – Push (on a door)
Chugat – Pull (on a door)
Cosc ar Thobac Anseo – No Smoking Area
Príobháideach – Private
Seomra Cruinnithe – Meeting Room
Bealach Isteach – Entrance
Bealach Amach – Exit
Bealach Éalaithe – Emergency Exit
Clós – Yard
Páirceáil – Parking
Slán Abhaile – Safe Home (Goodbye)

An Ghaeilge i bhFógraí an Chluiche – Irish in the Match Announcements

All county matches nowadays have an announcer who will name the teams and give information about changes to teams and substitutions, etc. This is an excellent opportunity to use Irish at the gaelic match. Below are some examples of phrases you will hear at a match.

Fógraí – Announcements

Fógra, a Chairde – [fawgra a harja]
An Announcement, fellow Gaels

Céad fáilte anseo go dtí Páirc____ don chluiche inniu idir ____ agus _____ – [kayd fwaalcheh inshoh gog jee pwaark___ don kleeheh inyouh idir ___ agus ___ ]
You are all very welcome to ___ Park for the game today between ___ and ____

Seo a leanas na foirne – [shoh eh laniss na fawrrnyeh]
Here are the teams

Foclóir – Vocabulary

Cúl Báire – [cool bwaareh] Goal Keeper
Lánchúlaí Clé – [laankooley clay] Left Corner-Back
Lánchúlaí Láir – [laankooley laar] Full-Back
Lánchúlaí Deas – [laankooley jass] Right Corner-Back
Leathchúlaí Clé – [lahkooley clay] Left Half-Back
Leathchúlaí Láir – [lahkooley laar] Centre Half-Back
Leathchúlaí Deas – [lahkooley jass] Right Half-Back
Imreoir lár na Páirce – [imrorr lar neh pwaarkeh] Midfielder
Leath-thosaí Clé – [lah hossy clay] Left Half-Forward
Leath-thosaí Láir – [lah hossy laar] Centre Half-Forward
Leath-thosaí Deas – [lah hossy jass] Right Half-Forward
Lántosaí Clé – [lan tossy clay] Left Corner-Forward
Lántosaí Láir – [lan tossy laar] Full-Forward
Lántosaí Deas – [lan tossy jass] Right Corner-Forward
Captaen na Foirne – [captane na fawrnyeh] Team Captain

Sometimes, it is just as appropriate to call out the numbers – Uimhir a hAon, Uimhir a Dó, etc.

Tá athrú amháin ar fhoireann _____ – [teh aahroo awaan ar urunn]
There is one change on the _____ team.

Tá _____ ag imirt de réir an chláir – [teh ____ egg imirch de rare in claar]
_____ is?/are playing according to the programme.

Seasaigí anois d’Amhrán na bhFiann – [shasigee anish dawran na vee-ann]
Stand now for the National Anthem.

Le Linn an Chluiche – During the Match

Beidh dhá/trí/ceithre/cúig/sé nóiméad bhreise ag deireadh na leithe – [bay ga chree kerreh coowig shay no maid bresheh egg jeroo neh leha]
There will be 2/3/4/5/6 extra minutes at the end of the half.

Athrú ar fhoireann ____ – [ahroo ar urinn ____ ] A change on the ___ team.

Tá ____ ag imeacht/ar shiúl den pháirc agus tá _____ ag imirt ina áit/ina háit
– [teh ____ ar hule den fwaark agas teh ____ egg imirch na aatch/haatch]
____ has left the field and ____ is playing in his/her place.

An Ghaeilge san Fhógra Báis – Irish in a Death Notice

Sometimes it is necessary to place a Death Notice in your local paper to acknowledge the bereavement of a club member. Below is a template for use in this situation.

Fógra – Notice

Ó Choiste agus ó bhaill Chumann Lúthchleas Gael _______
From the Committee and members of GAA _____ (insert name of club)

Is oth linn bás ____ (name of deceased), (Athair/Máthair/Deartháir/Deirfiúr/Uncail/Aintín /Seanathair/Seanmháthair) ár (gcomhimreora/gcomhbha(i)ll/gcomhchoisteora) ______ (name of relative), agus déanaimid comhbhrón lena theaghlach/lena teaghlach. Ar dheis lámh Dé go raibh a anam/hanam uasal

We are sorry to hear of the death of ______ (name of deceased), (Father/Mother/Brother/Sister/Uncle/Aunt/Grandfather/Grandmother) of our fellow (player/member/committee member) _____ (name of relative), and we extend our sympathy to his/to her family. May his/her gentle soul be at God’s Right Hand.

Example of a Death Notice for the father of a player

Ó Choiste agus ó bhaill Chumann Lúthchleas Gael _____. Is oth linn bás Sheán Uí Mhurchú, athair ár gcomhimreora Liam, agus déanaimid comhbhrón lena theaghlach. Ar dheis lámh Dé go raibh a anam uasal.

An Ghaeilge sa Litir – Irish in the Letter

When writing a letter from your club, it is appropriate to use as much Irish as possible. Clubs and counties who have Irish in their headed notepaper and whose officials use the language in correspondence display a commitment that reflects well on their attitude towards the cultural side of our association.
Below are some examples where Irish could be used in written correspondence or in an e mail.

An Tús – Starting Off

A ___, a chara – Dear ____

If your letter is to someone who is not a known friend; e.g. a council official, government employee, etc, you start your letter with:
A Dhuine Uasail/Bhean Uasal – Dear Sir/Madam

Na Chéad Línte – First Lines

If you are writing to a fellow gael, it is nice to start by stating how you are doing and asking how the other person is.

Conas taoi/Conas tá tú/Cad é mar atá ag éirí leat – How are you getting on?
Tá ag éirí go hiontach liom – I am getting on great
Tá mé ar muin na muice – I am on the pig’s back
Tá gach rud in ord agus in eagar anseo – Everything is fine here

You may want to include a subject line or reference in your letter.
Maidir le: Scéal a chur chuig réiteoirí –Re:Notification to Referees

If your letter is to make representation, below are some lines you might use:
Tá mé ag scríobh chugat… – I am writing to you…
le gearán a dhéanamh – to make a complaint
le comhairle a fháil – to receive advice
le hiarraidh ort – to appeal to you
le heolas a fháil – to receive information

Ag Cur Críche – Finishing Off

How you finish your letter depends on who you are sending it to.
Below are some examples of nice endings to a letter:
Scríobh ar ais gan mhoill – Write back without delay
Ag súil le scéala uait/Ag dúil le scéala uait – Looking forward to a reply from you
Do chara buan – Your great friend
Le meas – With Respect
Is mise le meas – Yours Sincerely
Samplaí eile:
Le gach dea-mhéin,
Legach dea-ghuí,
Beir bua,
Beir bua is beannacht,
Treise leat.

Fógra Cruinnithe – Giving Notice of a Meeting

Tabhair faoi deara go dtionólfar cruinniú den choiste ar an dáta seo thíos:
Please be advised that a committee meeting will take place on the date below:

Seo a leanas clár an chruinnithe:
The following is the agenda:

1 – Miontuairiscí – Minutes
2 – Rudaí ag éirí as (na miontuairiscí) – Matters Arising
3 – Comhfhreagras – Correspondence
3 – Gnó ar bith eile – Any other business
Tá súil agam go mbeidh tú ábalta bheith i láthair – I hope you will be able to attend.